Ngày 26/3 Là Ngày Gì? Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Hoạt Động Phổ Biến

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Bạn đang xem: Ngày 26 tháng 3 là ngày gì? lịch sử, ý nghĩa và hoạt động dân gian

1. Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3

2. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Đảng đã chọn một nội dung quan trọng trong chương trình công tác là bàn về công tác thanh niên và việc chuyển sang công tác. đến những quyết định có tầm quan trọng đặc biệt. Chẳng hạn, cấp ủy Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay Đảng viên phụ trách công tác Đoàn.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức Đoàn ở cả ba miền Bắc Trung Nam nước ta, nhiều tổ chức cơ sở Đoàn đã xuất hiện với khoảng 1.500 đoàn viên, có địa phương thành lập tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến huyện.

*

– Từ 1931 đến 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

-Từ 1937 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

-Từ 11/1939 đến 1941: Đông Dương Thanh niên Phản đế Đoàn

– Từ tháng 5-1941 đến 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam

-Từ tháng 02/1970 đến tháng 11/1976: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-Từ 12/1976 đến nay: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các thế hệ thanh niên kế tục anh dũng đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, liên tục lập được những chiến công xuất sắc và bước trưởng thành vượt bậc.

Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

II. LỊCH SỬ TÊN HỘI THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Ở mỗi giai đoạn lịch sử dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh khác nhau và nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Với mỗi giai đoạn, tên của Liên minh đã thay đổi, cụ thể là:

1. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Tháng 5 năm 1935, Mặt trận Bình dân Pháp được thành lập, nhận được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 năm 1936. Một chính phủ cánh tả lên nắm quyền ở Pháp. Trước sự phát triển của tình hình thế giới và trong nước, tháng 7-1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định phương hướng, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới.

Nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta lúc này là tập trung lãnh đạo cuộc đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Do đó, đảng chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân chống đế quốc và sau đổi thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ. Tại một cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng vào tháng 7 năm 1936, các quyết định quan trọng đã được đưa ra nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào thanh niên. Theo đó, trong giai đoạn cách mạng từ giữa năm 1936 đến mùa thu năm 1939, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương được lấy tên là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương theo nhiệm vụ chính trị thông qua các nghị quyết của Đảng nói trên. Đoàn Thanh niên Dân chủ hoạt động công khai, có hãng thông tấn riêng, các tờ “Bạn dân”, “Mir”, “Nove” được xuất bản ở cả ba miền đất nước. Đoàn Thanh niên đã tạo nên đội ngũ hàng vạn đoàn viên kiên trung đấu tranh dưới ngọn cờ Đảng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931-1935).

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách cài Vietkey cho Windows 10

Ngoài việc xuất bản báo chí, Đoàn Thanh niên còn tạo ra các hội đọc sách, hội nghệ thuật và thể thao, đặc biệt là các nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Nhiều tác phẩm chính trị và văn học của K. Marx. F. Angheng, V. I. Lenin, Guoqi… như: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, “Tư bản”, “Nhà nước là gì?”, “Người mẹ”… cũng như những cuốn sách do các chiến sĩ cộng sản Việt Nam viết như như: “Vấn đề dân cày” của Cửa Ninh, Vương Đình, “Phổ biến chủ nghĩa Mác” của Hải Triều, Tố Hữu được đông đảo đoàn viên, thanh niên tìm đọc.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phong trào thanh niên và tổ chức Đoàn đã đoàn kết, phát triển rộng khắp và có hệ thống từ cơ sở đến các tỉnh, thành phố và cả nước.

Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Thực dân Pháp trực tiếp thi hành chính sách đàn áp, khủng bố phong trào đấu tranh của quần chúng và thanh niên ta. Tổ chức đồng minh phải quay trở lại hoạt động bí mật.

2. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

Tháng 11-1939, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định). Hội nghị NQ nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ chính của cuộc chiến tranh toàn quốc, là nhiệm vụ chính của cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương nhằm mục đích đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các giai cấp và các dân tộc ở Đông Dương để đánh đổ đế quốc Pháp và những kẻ ủng hộ nó.

Theo chính sách của đảng, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương sau sự nghiệp lừng lẫy của các Tổ chức Thanh niên Cộng sản và Dân chủ trước đây. Đoàn xây dựng mặt bằng ở nông thôn, xí nghiệp, trường học. Trong tình hình mới, tổ chức Đoàn hoạt động bí mật, được tổ chức chặt chẽ. Thanh niên dân chủ bị soi xét, lựa chọn và biến thành thanh niên phản dân chủ, và các thành viên trẻ hơn của các tổ chức thanh niên nổi tiếng được giao những nhiệm vụ thích hợp để thử thách và hỗ trợ.

Tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật xâm lược Đông Dương. Từ đó, dân tộc Việt Nam bị hai kẻ thù là phát xít Nhật và thực dân Pháp thống trị. Nhưng nhân dân Việt Nam và tuổi trẻ chúng ta đã không bỏ cuộc trong thời kỳ này: tháng 9 năm 1940, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra; Tháng 11 năm 1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra với sự xuất hiện lần đầu tiên của Cờ đỏ sao vàng; Tháng 1 năm 1941, nổ ra binh biến ở đồn Chợ Rạng, Đô Lương.

Xem thêm: Quyết tâm học và thi tuyển chọn bộ ảnh , Ảnh bìa Quyết tâm học

Đoàn Thanh niên Dân chủ và sau đó là Đoàn Thanh niên Phản đế đã vận động thanh niên lãnh đạo đấu tranh vũ trang từng phần và khởi nghĩa, đánh dấu một thời kỳ mới: chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Andar bahar game in casino, free spinning roller coaster

3. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Tháng 11 năm 1940, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Baknin), tại đó có mục: “Những vấn đề về tổ chức các đoàn thể quần chúng”. Nghị quyết đại hội nêu rõ: “Vì đường lối chính sách của Đảng ta hiện nay là chính sách cứu nước, nên mục tiêu đại đoàn kết cũng xoay quanh lấy cứu nước làm trọng… Con đường cứu nước của tuổi trẻ Việt Nam lúc này là thống nhất đất nước. những người từ 18 đến 22 tuổi muốn chống Pháp đuổi Nhật.”

Tháng 5-1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Pakbo (Cao Bằng), do Nguyễn Ái Quốc, đại biểu của Quốc tế Cộng sản, triệu tập và chủ trì. Lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho cả dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu kiếp trâu ngựa mà quyền lợi giai cấp một phần vạn năm không thể trả lại”.

Để tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân nổi dậy chống phát xít Pháp, Nhật, hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Thống nhất (viết tắt là Việt Minh) và các Hội Cứu quốc, gồm: Thanh niên Cứu quốc – Việt Nam – Ái quốc. Tổ chức Thanh niên, đi theo sự nghiệp của các tổ chức thanh niên do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo trước đó.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn. Hội nghị đã hoàn thành việc định hướng lại đường lối chiến lược trong thời kỳ mới. Hội nghị đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cứu quốc trong cao điểm đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong suốt chặng đường dài từ năm 1941 đến năm 1956, lực lượng Vệ binh Cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, biết bao hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Dân chủ, Cộng hòa – Nhà nước. Nền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tháng 2 năm 1950, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam được triệu tập tại căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Đây là Đại hội đại biểu toàn quốc đầu tiên của Đoàn gồm hơn 400 đại biểu đến từ ba miền đất nước. Tiếp đó, Công đoàn vận động đoàn viên, hội viên TN tiếp tục chặng đường hơn 9 năm kháng chiến gian khổ, hy sinh quên mình, góp phần xứng đáng làm nên Điện Biên chấn động địa cầu và giải phóng hoàn toàn miền Bắc (7/1954). bắt đầu xây dựng hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, chi viện cho cách mạng giải phóng miền Nam.

4. Công đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Tháng 7 năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên họp tháng 9 năm 1954 đã chủ trương đổi tên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Việt Nam thành Lực lượng Vệ binh Cách mạng Việt Nam. Công đoàn Tai nạn Lao động Việt Nam và việc biến tổ chức Công đoàn của người lao động ở Việt Nam thành một tổ chức thực sự là lực lượng dự bị và cánh tay của Đảng.

Tham Khảo Thêm:  Vietcombank Tăng Hạn Mức Chuyển Tiền Online Vietcombank Lên 3 Tỷ

Nghị quyết viết: “Đảng ta là Đảng Lao động Việt Nam. Việc Đoàn Thanh niên Vệ quốc quân đổi tên thành Đoàn TNCSCN Việt Nam sẽ càng làm cho thanh niên thêm phấn khởi, thêm gắn bó với Đảng và từ đó càng quyết tâm phấn đấu đến cùng dưới ngọn cờ của Đảng.

Về tính chất của Công đoàn Thương nghiệp Việt Nam, Nghị quyết chỉ rõ: “Công đoàn Thương nghiệp Việt Nam là tổ chức quần chúng tiên tiến của thanh niên Việt Nam, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Công đoàn Công nhân Việt Nam là trường học chủ nghĩa Mác – Lênin cho thanh niên, là nơi bồi dưỡng đội ngũ dự bị của Đảng, là công cụ thực hiện mọi đường lối của Đảng. Nghị quyết của Đảng đã vạch rõ nhiệm vụ của Công đoàn trong thời kỳ mới và đề ra kế hoạch phát triển của Công đoàn là:

Bảo đảm tính chất tiên tiến của Công đoàn… Không tham gia ồ ạt, tập thể. Trường hợp không đủ điều kiện đổi tên Công đoàn thì không đổi. Làm cho thanh niên có nhận thức đúng về Công đoàn Việt Nam về tai nạn lao động. Việc kết nạp đoàn viên hay đổi tên đoàn phải trên cơ sở xung kích, tự nguyện của thanh niên, gắn liền với việc hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu trước mắt mà Đảng đề ra… Xây dựng đoàn viên từ TNCN ở Việt Nam cần làm có lãnh đạo và có kế hoạch cụ thể cho từng vùng…”.

Nghị quyết kết luận: “Việc đổi tên Đoàn TNXP Việt Nam thành Đoàn TNXP Việt Nam là một việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc xây dựng phong trào thanh niên lớn mạnh trong cả nước và sự phát triển của tổ chức đảng”. giữa quần chúng lao động và việc hoàn thành nhiệm vụ cách mạng hiện đại. Cấp ủy các cấp phải quán triệt chủ trương của Đảng về công tác vận động thanh niên và trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghị quyết này.”

5. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

Nghị quyết nêu rõ: “…Theo nguyện vọng của thế hệ trẻ nước ta và đề nghị của Công đoàn Việt Nam về tai nạn lao động”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra nghị định:

– Công đoàn Việt Nam nay gọi là Công đoàn Hồ Chí Minh

– Đội tuyển quốc gia Việt Nam nay được gọi là đội tuyển Hồ Chí Minh

– Đội thiếu nhi Việt Nam nay được gọi là đội nhi đồng Hồ Chí Minh

Tổ chức Đoàn, Đội mang tên Bác là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân. Đoàn ta mang tên Bác Hồ càng nói rõ mục đích, tính chất của Đoàn là đội tiên phong chiến đấu của Đảng Cộng sản, đi đầu thực hiện lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ là độc lập, dân tộc, chủ quyền. nội dung xã hội.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức mà còn có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước, trở thành niềm tự hào của dân tộc.

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, evDEN eve naKliyat về hành vi và số tiền…

Home And Home Transport Ankara

Phải thực hiện mô tả chi tiết về lô hàng và lưu giữ EVdEN EVE nAkLiYat. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *