Bài Toán Và Thuật Toán

Bạn đang xem tài liệu “Bài tập giải thuật tin học lớp 10” , để tải tài liệu gốc bạn click nút TẢI XUỐNG bên trên

Bài 1: Hoán đổi giá trị của hai biến thực a và bv. Xác định bài toán: C Dữ liệu vào: Hai biến thực a và bC Dữ liệu ra: Hai biến thực a và b đổi chỗ cho nhau toánC Bước 1: Nhập giá trị của hai số thực a,b;C Bước 2: c ß a;C Bước 3: a ß b;C Bước 4: b ß c;C Bước 5: Chỉ ra giá trị mới của a và b rồi kết thúc Bài 2: Tính tổng ;v Định dạng bài toán: C Input: Số tự nhiên N .C Output: Tổng của dãy .v Thuật toán: C Bước 1: Nhập vào số tự nhiên N;C Bước 2: S ß 0 ; i ß 1;C Bước 3: Nếu i > N thì cho S và kết thúc;C Bước 4: S ß S +i;C Bước 5: i ß i + 1;C Bước 6: Quay lại bước 3. Bài giảng 3 : Tính tích ;v Định nghĩa bài toán : C Dữ liệu vào : Số tự nhiên N .

Bạn đang xem: Các dạng thuật toán tin học lớp 10

C Đầu ra: sản phẩm .v Thuật toán: C Bước 1: Nhập số tự nhiên N; C Bước 2: Nếu N=0, lưu ý P=0 và dừng lại; C Bước 3: i ß 1, P ß 1; C Bước 4: Nếu i > N, nhập giá trị cho P rồi thoát;C Bước 5: P ß P *i;C Bước 6: i ß i +1, quay lại bước 3. Bài 4: Tính tổng; v Định nghĩa bài toán C Input: số tự nhiên NC Output: giá trị S = 13 + 23 + 33 +…+ N3.v Thuật toán: C Bước 1: Nhập số tự nhiên N; C Bước 2: i ß 1 , S ß 0; C Bước 3 : Nếu i > N thì nhập giá trị rồi thoát;C Bước 4: S ß S + i*i*i;C Bước 5: i ß i +1, quay lại bước 3. Bài 5: Tính tổng : v Định nghĩa bài toán C Input: một số tự nhiên N .C Output: tổng của một dãy số. .v Thuật toán. Bước 1: Nhập số tự nhiên N; Bước 2: Nếu N=0, thông báo S không có giá trị và kết thúc; Bước 3: S ß 0; tôi ß 1; Bước 4: nếu i > N thì cho S và thoát; Bước 5: S ß S + (i√i); Bước 6: i ß i+1; Bước 7: Quay lại Bước 3. Bài 6: Tìm tích v Định nghĩa bài toán C Input: Số tự nhiên NC Output: Tích của dãy.v Thuật toán: C Bước 1: Nhập số tự nhiên N; C Bước 2: N=0, thông báo P không có giá trị thì kết thúc ;C Bước 3: P ß 1; i ß 1;C Bước 4: Nếu i > N thì xác định P và kết thúc;C Bước 5: P ßP xi√i;C Bước 6: I ß i+1;C Bước 7: Quay lại bước 4. Bài giảng 7 : Tính tổng v Định nghĩa bài toán: C Input: Số tự nhiên NC Output: Tổng của dãy số .v Thuật toán C Bước 1: Nhập số tự nhiên N;C Bước 2: Nếu N=0, nhắn S=1 thì kết thúc ;C Bước 3: Sß 0; tôi ß 1; P ß 1;C Bước 4: Nếu i > N thì cho S và chấm dứt;C Bước 5: S ß S + 1/P;C Bước 6: i ß i + 1; P ß P*i;C Bước 7: Quay lại bước 4. Bài 8: Giải phương trình: ;v Định nghĩa bài toán: C Inputs: a,b là các số thực.C Outputs: giá trị của x hoặc vô nghiệm v AlgorithmC Bước 1: Nhập 2 giá trị a, b;C Bước 2: Nếu a ≠ 0, khai báo phương trình có nghiệm x ß -b/a, rồi thoát; C Bước 3: b≠0 rồi khai báo phương trình vô nghiệm rồi thoát;C Bước 4: Khai báo phương trình có nghiệm khi mọi x đều là số thực rồi thoát Bài 9: Giải phương trình: ;v Định nghĩa bài toán C Input: các số thực a,b,cC Output: giá trị của x hoặc không có nghiệm.v Thuật toán C Bước 1: Nhập các số thực a,b,c;C Bước 2: Nếu a≠ 0 thì chuyển sang bước 6; C Bước 3: Nếu b≠0 thì nhắn x ß – c/b rồi thoát; C Bước 4: Nếu c≠0 thì khai báo phương trình vô nghiệm rồi vô nghiệm; C Bước 5: Khai báo phương trình có nghiệm sao cho mọi x thuộc R thì vô nghiệm; C Bước 6 : Delta←b2-4ac;C Bước 7: Nếu Delta = 0, khai báo phương trình có nghiệm kép: x ß -b/2a thì thoát;C Bước 8: Nếu Delta>0 thì khai báo , rằng phương trình có nghiệm: x1ß (-b+√Delta)/2a; x2 ß (-b-√Delta)/2a rồi kết thúc;C Bước 9: Khai báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc.Bài 10: Tính tổng các số trong một dãy số;v Nêu bài toán:C Input: Đánh số tự nhiên N và dãy .C Đầu ra: tổng của dãy số .v Thuật toánC Bước 1: Nhập số tự nhiên N, dãy ;C Bước 2: Sß 0, i ß 1;C Bước 3: Nếu i > N, in ra kết quả kết quả done;C Bước 4: S ß S +ai;C Bước 4: i ß i+1, quay lại bước 3. Bài 11: Tính tổng các số dương trong một dãy v Định dạng bài toán C Input: N số dương và một dãy của các số .C Dữ liệu ra: Tổng các số dương trong dãy số Av Thuật toánC Bước 1: Nhập số tự nhiên N và dãy số ;C Bước 2: S ß 0; i ß 1;C Bước 3: Nếu i > N thì gán giá trị cho S rồi thoát;C Bước 4: Nếu ai > 0 thì S ß S + ai;C Bước 5: i ß i+1;C Bước 6: Đi quay lại bước 3. Bài 12: Đếm các số âm trong một dãy số cho trước;v Nêu bài toánC Input: N và dãy .C Output: Các số âm trong dãy Av Thuật toán: C Bước 1: Nhập một số tự nhiên N và dãy số ;C Bước 2: i ß 1, dem ß 0;C Bước 3: Nếu i > N thì xác định giá trị của dem rồi thoát ;C Bước 4: Nếu ai N thì thoát ;C Bước 4: Nếu ai >0 , gán i;C Bước 5: i ß i+1 rồi quay lại bước 3. Bài 14: Một lớp có N học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Các Kiểu Kết Nối Mạng Cơ Bản, Có Bao Nhiêu Kiểu Kết Nối Mạng Cơ Bản

Xem thêm: Tặng 51 Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2 Hay Nhất, Ý Nghĩa

Cuối học kỳ, giáo viên bộ môn báo điểm trung bình chung (ĐTB) của từng học sinh. Gọi điểm trung bình môn Tin học của lớp là tỉ số giữa tổng điểm Tbm của cả lớp trên tổng số học sinh. Tính số học sinh có Tbm thấp hơn điểm trung bình của lớp tin học.v Xác định bài toán C Inputs: N (Số học sinh trong lớp) a1, a2,… an (Điểm trung bình cả lớp) ). C Output: Số sinh viên có điểm trung bình môn Tin học thấp hơn điểm trung bình môn Tin học Thuật toán: C Bước 1: Nhập vào một số tự nhiên N; C Bước 2: i ß 1; S ß 0;C Bước 3: Nếu i > N quay lại bước 6;C Bước 4: S ß S + ai ;C Bước 5: i ß i +1 quay lại bước 3;C Bước 6: TB ß S /N ;C Bước 7: dem ß 0; i ß 1;C Bước 8: Nếu i > N thì khai báo dem và kết thúc;C Bước 9: Nếu ai

Related Posts

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Home And Home Transport Ankara

Một mô tả tốt về lô hàng nên được thực hiện và lưu giữ. Thành phần; trường hợp, các bộ phận đặc trưng và số lượng được…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *